Optimalisatie van de Wagenparktransitie Gemeente Amsterdam

In een tijd waarin duurzaamheid centraal staat, voert de gemeente Amsterdam een ambitieus plan uit om het wagenpark te verduurzamen. Als onderdeel van dit initiatief, en in samenwerking met FIER Automotive, heeft Cenex Nederland het wagenparktransitieplan uit 2019 opnieuw onder de loep genomen en herzien om de doelstellingen te verfijnen en aan te passen aan de nieuwste ontwikkelingen.

Opdrachtbeschrijving in Context

De gemeente Amsterdam is vastbesloten om haar wagenpark tegen 2030 emissievrij te maken. Om dit te bereiken, werd ons gevraagd het transitieplan uit 2019 te herzien en aan te passen aan de actuele duurzaamheidsdoelen, markttrends en operationele vereisten. Dit proces vereiste een integrale afweging van verschillende belangen en doelen van alle betrokken partijen binnen de gemeentelijke organisatie, inclusief bestuurlijke goedkeuring.

Scope en Verwachte Ontwikkelingen

Onze dienstverlening aan de gemeente omvatte het opstellen van een advies; rekening houdend met duurzaamheidsdoelstellingen, marktontwikkelingen en de gemeentelijke operationele behoeften. Hoewel het uitvoeringsplan buiten de scope viel, hebben we alsnog wel inzichten gegeven in de risico’s en bijpassende mogelijke maatregelen. Bij het opstellen van het advies is tevens rekening gehouden met verschillende stedelijke plannen en initiatieven, zoals de ‘Routekaart Amsterdam Klimaat Neutraal’ en de ‘Zero Emissie Zone’.

Resultaten en Belangrijke Overwegingen

Het wagenpark van Amsterdam omvat een divers scala aan voertuigtypen en brandstoffen waarvoor we de huidige stand van zaken (juli 2023) hebben geanalyseerd. De progressie ten opzichte van de gestelde doelen uit 2019 kon vervolgens worden vastgesteld. Hierbij hebben we gekeken naar aspecten van zowel de toename van elektrische voertuigen als de geslaagde tests met duurzame alternatieven. Uit die resultaten bleek dat een significant deel van de doelen voor 2030 in zicht zijn, of zelfs reeds behaald. Echter, we stelden ook vast dat enkele ambities uit 2019 lastig tot onwaarschijnlijk haalbaar lijken, deels als gevolg van uitdagingen zoals bijvoorbeeld vertraagde leveringen en technische beperkingen van alternatieve modellen in de markt ten opzichte van de operationele eisen.

Belang van Integraal Denken

Een integrale benadering blijkt essentieel, niet alleen met betrekking tot de voertuig selectie, maar ook voor het faciliteren van passende laadinfrastructuur en het beoordelen van operationele efficiëntie. Een één-op-één vervanging is niet altijd de beste keuze. Verschillende factoren, waaronder investeringskosten en beschikbaarheid van laadinfrastructuur, moeten worden meegewogen.

Conclusie

Het herijken van het wagenparktransitieplan was een complex maar noodzakelijk proces. Cenex Nederland heeft samen met FIER Automotive niet alleen de duurzaamheidsdoelstellingen van de Gemeente Amsterdam verfijnd, maar ook waardevolle lessen inzichtelijk gemaakt voor de nog resterende transitie-inspanningen. Deze lessen benadrukken het belang van flexibiliteit, integraal denken en de waarde van samenwerking in het streven naar een duurzamere (mobiliteits)toekomst. Met dit herijkte transitieplan zet Gemeente Amsterdam, onder leiding van een recent aangestelde ‘regisseur wagenparktransitie’, de vergroening van hun wagenpark voort.