De Environmental Justice Impact van Zero Emissie Voertuigen

Context

Ondanks de aanzienlijke verbetering van de luchtkwaliteit en de volksgezondheid in de afgelopen decennia, lijden veel regio’s, met name gemeenschappen met lage inkomens en achtergestelde gemeenschappen, nog steeds onder hoge niveaus van luchtvervuiling. Emissies van de transportsector leveren een belangrijke bijdrage aan luchtvervuiling en de nadelige gevolgen voor volksgezondheid. Uitlaatemissies van auto’s en vrachtwagens dragen bij aan de uitstoot van stikstofoxiden (NOx), een voorloper van ozon, en aan fijnstof (bijv. PM2,5).

Het probleem wordt verergerd in gemeenschappen met lage inkomens en kansarmen; veel studies wereldwijd hebben aangetoond dat deze regio’s vaak de grootste lasten van de luchtvervuiling door de transportsector dragen. Deels vanwege hun nabijheid tot drukke wegen en vrachtfaciliteiten.

In samenwerking met de consultants van ICF en onze GSMP-partners Cenex en Forth Mobility onderzocht Cenex NL de barrières voor een rechtvaardige overgang naar emissievrije voertuigen en doen we aanbevelingen voor overheidsinstanties. Het onderzoek werd uitgevoerd voor de International Zero-Emission Vehicle Alliance (ZEV Alliance), een samenwerkingsverband van nationale en subnationale overheden die samenwerken om de adoptie van ZEV’s te versnellen.

Projectbeschrijving

Drie ZEV-markten – Californië, Michigan en Engeland – werden geselecteerd om kwantitatieve analyses uit te voeren. Bepaalde waarnemingen voor de Europese en Amerikaanse markt worden kwalitatief toegelicht. Het kwantitatieve onderzoek bestond uit een analyse van ZEV-eigendom en de relatie met verschillende sociaal-demografische en EJ-indicatoren. zoekend naar verschillen in ZEV-adoptie en naar de belangrijkste factoren die hen in elke markt drijven.

Voor de kwalitatieve analyse werden uitgebreide gesprekken gevoerd met EJ-stakeholders in de VS en Europa om belangrijke belemmeringen voor de acceptatie van ZEV’s in regio’s met lagere inkomens en achtergestelde gemeenschappen te identificeren. De gesprekken bestonden uit semi-gestructureerde interviews en online workshops met in totaal 15 EJ-experts en 24 organisaties die zich toeleggen op EJ.

De doelen van dit onderzoek waren om de bestaande ongelijkheid in ZEV-eigendom te benadrukken, de EJ-voordelen van ZEV’s te kwantificeren en beleids- en programmaaanbevelingen te doen die verschillende overheidsinstanties kunnen implementeren om de EJ-resultaten van hun ZEV-beleid te verbeteren.

Resultaten

De stakeholder engagement resulteerde in de identificatie van drie belangrijke barrières voor ZEV-aanpassing.

  1. Betaalbaarheid: ZEV’s blijven onbetaalbaar voor huishoudens met een lager inkomen, bestaande stimuleringsprogramma’s hebben ZEV’s niet voldoende betaalbaar gemaakt.
  2. Toegang tot laadinfrastructuur: Regio’s met een lager inkomen, vooral degenen die huren of wonen in meergezinswoningen, hebben vaak geen toegang tot thuisladen.
  3. Beschikbaarheid van mobiliteitsopties: EJ-belanghebbenden uit Noord-Amerika en Europa vertellen dat niet elk lid van de gemeenschap geïnteresseerd is in het bezitten van een auto als er alternatieve mobiliteitsopties zijn die de voorkeur hebben.

Om deze barrières op te lossen, hebben we een lijst met beleidsaanbevelingen ontwikkeld die verschillende overheidsinstanties en beleidsmakers kunnen overwegen. De belangrijkste aanbevelingen zijn:

  • Maak gebruik van de groeiende tweedehands ZEV-markt: De markt voor tweedehandsvoertuigen kan geweldige kansen bieden voor toegang tot meer betaalbare ZEV’s.
  • Openbare laad- en tankinfrastructuur: Toegang tot ZEV-laadstations is een belangrijke barrière voor ZEV-adoptie in regio’s met lagere inkomens, vooral voor huishoudens zonder thuisladers.
  • Gerichte prikkels voor regio’s met een lager inkomen: De hoge initiële kosten van ZEV’s zijn een van de belangrijkste belemmeringen voor adoptie.
  • Steun regionale mobiliteitsalternatieven: Wij geloven dat er grote kansen zijn voor overheden om te investeren in schone alternatieve vervoerswijzen. Het zal niet alleen de mobiliteit verbeteren, maar ook leiden tot minder verkeersopstoppingen en verbeteringen van de luchtkwaliteit.
  • De rol van het elektrificeren van middelzware en zware vrachtwagens: Deze zijn een van de belangrijkste emissiebronnen die bijdragen aan volksgezondheidsproblemen in regio’s met lagere inkomens en achtergestelde gemeenschappen.

Hoewel de focus van het rapport ligt op de markten in Californië, Michigan en Engeland, kunnen de resultaten van dit onderzoek nuttig zijn voor iedereen die de toegankelijkheid en rechtvaardigheid van ZEV’s wil vergroten.

Cenex NL’s belangrijkste bijdragen

Ons team legde de standpunten van in de EU gevestigde EJ-deskundigen uit de academische wereld en ngo’s vast in een reeks interviews en workshops. Verder heeft Cenex NL een kwantitatieve analyse uitgevoerd naar de relatie tussen de uitrol van ZEVs en sociaaleconomische factoren om de EJ impact van relevant beleid in verschillende EU-landen beter te begrijpen.